Ống Nối

 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-300

  Mã Hàng: GTL-300

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-240

  Mã Hàng: GTL-240

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-185

  Mã Hàng: GTL-185

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-150

  Mã Hàng: GTL-150

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-120

  Mã Hàng: GTL-120

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-95

  Mã Hàng: GTL-95

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-70

  Mã Hàng: GTL-70

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-50

  Mã Hàng: GTL-50

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-35

  Mã Hàng: GTL-35

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-25

  Mã Hàng: GTL-25

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Đồng-Nhôm GTL-16

  Mã Hàng: GTL-16

  Ống nối Đồng-Nhôm
  Chất liệu: Đồng (CU) – Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Phần Nhôm:Trắng Bạc-Phần Đồng: Đỏ
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Nhôm GL-400

  Mã Hàng: GL-400

  Ống nối Nhôm
  Chất liệu: Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Nhôm GL-300

  Mã Hàng: GL-300

  Ống nối Nhôm
  Chất liệu: Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Nhôm GL-240

  Mã Hàng: GL-240

  Ống nối Nhôm
  Chất liệu: Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Nhôm GL-185

  Mã Hàng: GL-185

  Ống nối Nhôm
  Chất liệu: Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong
 • Ống Nối Nhôm GL-150

  Mã Hàng: GL-150

  Ống nối Nhôm
  Chất liệu: Nhôm (AL)
  Màu Sắc: Trắng Bạc
  Điện Áp: 220VAC / 380VAC

  Phụ kiện: Dùng co nhiệt để bảo vệ cách điện phần nối bên trong