Contactor

 • Contactor ABB 9A | AX09-30-10

  Mã Hàng Contactor ABB: AX09-30-10 
  Order Code: 1SBL901074R8010 
  Dòng Định Mức : 9A AC-3
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 12A | AX12-30-10

  Mã Hàng Contactor ABB: AX12-30-10
  Order Code: 1SBL911074R8010
  Dòng Định Mức : 12A AC-3
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 18A | AX18-30-10

  Mã Hàng Contactor ABB: AX18-30-10
  Order Code: 1SBL921074R8010
  Dòng Định Mức : 18A AC-3
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 25A | AX25-30-10

  Mã Hàng Contactor ABB: AX25-30-10
  Order Code: 1SBL931074R8010
  Dòng Định Mức : 25A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 32A | AX32-30-10

  Mã Hàng: AX32-30-10

  Order Code: 1SBL281074R8010
  Dòng Định Mức : 32 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 40A | AX40-30-10

  Mã Hàng: AX40-30-10

  Order Code: 1SBL321074R8010
  Dòng Định Mức : 40 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 50A | AX50-30-11

  Mã Hàng: AX50-30-11

  Order Code: 1SBL351074R8011
  Dòng Định Mức : 50 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 65A | AX65-30-11

  Mã Hàng: AX65-30-11

  Order Code: 1SBL371074R8011
  Dòng Định Mức : 65 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 80A | AX80-30-11

  Mã Hàng: AX80-30-11

  Order Code: 1SBL411074R8011
  Dòng Định Mức : 80 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 95A | AX95-30-11

  Mã Hàng: AX95-30-11

  Order Code: 1SFL431074R8011
  Dòng Định Mức : 95 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 115A | AX115-30-11

  Mã Hàng: AX115-30-11

  Order Code: 1SFL981074R8011
  Dòng Định Mức : 115 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 150A | AX150-30-11

  Mã Hàng: AX150-30-11

  Order Code: 1SFL991074R8011
  Dòng Định Mức : 150 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 185A | AX185-30-11

  Mã Hàng: AX185-30-11

  Order Code: 1SFL491074R8011
  Dòng Định Mức : 185 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 205A | AX205-30-11

  Mã Hàng: AX205-30-11

  Order Code: 1SFL501074R8011
  Dòng Định Mức : 205 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 260A | AX260-30-11

  Mã Hàng: AX260-30-11

  Order Code: 1SFL547074R8011
  Dòng Định Mức : 265 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 300A | AX300-30-11

  Mã Hàng: AX300-30-11

  Order Code: 1SFL587074R8011
  Dòng Định Mức : 305 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 370A | AX370-30-11

  Mã Hàng: AX370-30-11

  Order Code: 1SFL607074R8011
  Dòng Định Mức : 370 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO-1NC
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AX
 • Contactor ABB 9A | AF09-30-10

  Mã Hàng: AF09-30-10

  Order Code: 1SBL137001R1310
  Dòng Định Mức : 9 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 12A | AF12-30-10

  Mã Hàng: AF12-30-10

  Order Code: 1SBL157001R1310 
  Dòng Định Mức : 12 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 18A | AF16-30-10

  Mã Hàng: AF16-30-10

  Order Code: 1SBL177001R1310
  Dòng Định Mức : 18 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO
  Tiếp điểm phụ được tích hợp sẵn
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 26A | AF26-30-00

  Mã Hàng: AF26-30-00

  Order Code: 1SBL237001R1300
  Dòng Định Mức : 26 A
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 32A | AF30-30-00

  Mã Hàng: AF30-30-00

  Order Code: 1SBL277001R1300
  Dòng Định Mức : 32 A
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 38A | AF38-30-00

  Mã Hàng: AF38-30-00

  Order Code: 1SBL297001R1300
  Dòng Định Mức : 38 A
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 40A | AF40-30-00

  Mã Hàng: AF40-30-00

  Order Code: 1SBL347001R1300
  Dòng Định Mức : 40 A
  Tiếp điểm phụ: Option
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 53A | AF52-30-00

  Mã Hàng: AF52-30-00

  Order Code: 1SBL367001R1300
  Dòng Định Mức : 53 A
  Tiếp điểm phụ: Option
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 65A | AF65-30-00

  Mã Hàng: AF65-30-00

  Order Code: 1SBL387001R1300
  Dòng Định Mức : 65 A
  Tiếp điểm phụ: Option
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 80A | AF80-30-00

  Mã Hàng: AF80-30-00

  Order Code: 1SBL397001R1300
  Dòng Định Mức : 80 A
  Tiếp điểm phụ: Option
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 96A | AF96-30-00

  Mã Hàng: AF96-30-00

  Order Code: 1SBL407001R1300
  Dòng Định Mức : 96 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 116A | AF116-30-11

  Mã Hàng: AF116-30-11

  Order Code: 1SFL427001R1311 
  Dòng Định Mức : 116 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 140A | AF140-30-11

  Mã Hàng: AF140-30-11

  Order Code: 1SFL447001R1311 
  Dòng Định Mức : 140 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 146A | AF146-30-11

  Mã Hàng: AF146-30-11 

  Order Code: 1SFL467001R1311 
  Dòng Định Mức : 146 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 190A | AF190-30-11

  Mã Hàng: AF190-30-11 

  Order Code: 1SFL487002R1311 
  Dòng Định Mức : 190 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 205A | AF205-30-11

  Mã Hàng: AF205-30-11

  Order Code: 1SFL527002R1311 
  Dòng Định Mức : 205 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 265A | AF265-30-11

  Mã Hàng: AF265-30-11

  Order Code: 1SFL547002R1311 
  Dòng Định Mức : 265 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 305A | AF305-30-11

  Mã Hàng: AF305-30-11 

  Order Code: 1SFL547002R1311 
  Dòng Định Mức : 305 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF
 • Contactor ABB 370A | AF370-30-11

  Mã Hàng: AF370-30-11 

  Order Code: 1SFL607002R1311 
  Dòng Định Mức : 370 A
  Tiếp điểm phụ: 1NO – 1NC
  Loại: Contactor ABB  (Khởi Động Từ ABB)
  Điện áp cuộn dây: 220 VAC
  Contactor ABB Dạng khối loại AF